Gotowe do odbioru! Domy kwalifikują się do tańszego EKO kredytu!

Polityka prywatności

Poniższa Polityka Prywatności określa zasady zapisywania i uzyskiwania dostępu do
danych na Urządzeniach Użytkowników
 korzystających z Serwisu do celów
świadczenia usług drogą elektroniczną przez Administratora oraz zasady gromadzenia i
przetwarzania danych osobowych Użytkowników
, które zostały podane przez nich
osobiście i dobrowolnie za pośrednictwem narzędzi dostępnych w Serwisie.
Poniższa Polityka Prywatności jest integralną częścią Regulaminu Serwisu, który określa
zasady, prawa i obowiązki Użytkowników korzystających z Serwisu.

§1 Definicje

§2 Inspektor Ochrony Danych

Na podstawie Art. 37 RODO, Administrator nie powołał Inspektora Ochrony Danych.

W sprawach dotyczących przetwarzania danych, w tym danych osobowych, należy kontaktować się bezpośrednio z Administratorem.

§3 Rodzaje Plików Cookies

§4 Bezpieczeństwo składowania danych

§5 Cele do których wykorzystywane są pliki

§5 Cele przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe dobrowolnie podane przez Użytkowników są przetwarzane w jednym z następujących celów:
– Realizacji usług elektronicznych:
– Komunikacji Administratora z Użytkownikami w sprawach związanych z Serwisem oraz ochrony danych
– Zapewnienia prawnie uzasadnionego interesu Administratora
Dane o Użytkownikach gromadzone anonimowo i automatycznie są przetwarzane w
jednym z następujących celów:
– Prowadzenie statystyk
– Remarketing
– Zapewnienia prawnie uzasadnionego interesu Administratora


§7 Pliki Cookies Serwisów zewnętrznych


Administrator w Serwisie wykorzystuje skrypty javascript i komponenty webowe partnerów, którzy mogą umieszczać własne pliki cookies na Urządzeniu Użytkownika. Pamiętaj, że w ustawieniach swojej przeglądarki możesz sam decydować o dozwolonych plikach cookies jakie mogą być używane przez poszczególne witryny internetowe. Poniżej znajduje się lista partnerów lub ich usług zaimplementowanych w Serwisie, mogących
umieszczać pliki cookies: 

Usługi świadczone przez podmioty trzecie są poza kontrolą Administratora. Podmioty te mogą w każdej chwili zmienić swoje warunki świadczenia usług, polityki prywatności, cel przetwarzania danych oraz sposów wykorzystywania plików cookie.

§8 Rodzaje gromadzonych danych


Serwis gromadzi dane o Użytkownikach. Cześć danych jest gromadzona automatycznie i anonimowo, a część danych to dane osobowe podane dobrowolnie przez Użytkowników w trakcie zapisywania się do poszczególnych usług oferowanych przez Serwis.
Anonimowe dane gromadzone automatycznie:

Co do zasady jedynym odbiorcą danych osobowych podawanych przez Użytkowników jest Administrator. Dane gromadzone w ramach świadczonych usług nie są przekazywane ani odsprzedawane podmiotom trzecim.

Dostęp do danych (najczęściej na podstawie Umowy powierzenia przetwarzania danych) mogą posiadać podmioty, odpowiedzialne za utrzymania infrastruktury i usług niezbędnych do prowadzenia serwisu tj.:

§10 Sposób przetwarzania danych osobowych


Dane osobowe podane dobrowolnie przez Użytkowników:

§11 Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych


Serwis gromadzi i przetwarza dane Użytkowników na podstawie:

o art. 6 ust. 1 lit. a
osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów
o art. 6 ust. 1 lit. b
przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy
o art. 6 ust. 1 lit. f
przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią


§12 Okres przetwarzania danych osobowych


Dane osobowe podane dobrowolnie przez Użytkowników:
Co do zasady wskazane dane osobowe są przechowywane wyłącznie przez okres świadczenia Usługi w ramach Serwisu przez Administratora. Są one usuwane lub anonimizowane w okresie do 30 dni od chwili zakończenia świadczenia usług (np. usunięcie zarejestrowanego konta użytkownika, wypisanie z listy Newsletter, itp.)
Wyjątek stanowi sytuacja, która wymaga zabezpieczenia prawnie uzasadnionych celów dalszego przetwarzania tych danych przez Administratora. W takiej sytuacji Administrator będzie przechowywał wskazane dane, od czasu żądania ich usunięcia przez Użytkownika, nie dłużej niż przez okres 3 lat w przypadku naruszenia lub podejrzenia naruszenia zapisów regulaminu serwisu przez Użytkownika
Dane anonimowe (bez danych osobowych) gromadzone automatycznie:
Anonimowe dane statystyczne, niestanowiące danych osobowych, są przechowywane przez Administratora w celu prowadzenia statystyk serwisu przez czas nieoznaczony


§13 Prawa Użytkowników związane z przetwarzaniem danych osobowych


Serwis gromadzi i przetwarza dane Użytkowników na podstawie:


§14 Kontakt do Administratora


Z Administratorem można skontaktować się w jeden z poniższych sposobów

§15 Wymagania Serwisu


§16 Zmiany w Polityce Prywatności