Gotowe do odbioru! Domy kwalifikują się do tańszego EKO kredytu!

Zarezerwuj Dom do 20 lipca i odbierz prezenty

Regulamin Promocji „Zarezerwuj Dom do 20 lipca i odbierz prezenty”

  1. Postanowienia ogólne

1.1. Organizatorem promocji „Zarezerwuj Dom do 20 lipca i odbierz prezenty” (dalej zwanej „Promocją”) jest JB Project sp. z o.o. z siedzibą w Aleksandrowie Łódzkim. (dalej zwany „Organizatorem”).

1.2. Promocja trwa od 22 czerwca 2023 roku do 20 lipca 2023 roku.

1.3. W Promocji mogą uczestniczyć osoby pełnoletnie, które spełniają warunki określone w niniejszym regulaminie (dalej zwane „Uczestnikami”).

1.4. Informacje o Promocji dostępne są na stronie internetowej Organizatora.

  1. Zasady uczestnictwa w Promocji

2.1. Warunkiem uczestnictwa w Promocji jest dokonanie rezerwacji nieruchomości na Osiedlu Beskidzkim poprzez podpisanie umowy rezerwacyjnej przez Uczestnika w terminie określonym w pkt. 1.2.

2.2. Umowa rezerwacyjna musi zostać zawarta zgodnie z procedurami i wymogami określonymi przez Organizatora.

2.3. Uczestnik ma prawo do jednorazowego uczestnictwa w Promocji.

  1. Nagrody w Promocji

3.1. Uczestnicy, którzy spełnią warunki określone w pkt. 2, otrzymują nagrody w postaci ekspresu do kawy DeLonghi oraz robota koszącego Husqvarna.

3.2. Nagrody nie są wymienialne na inne produkty lub na ekwiwalent pieniężny.

3.3. Nagrody będą przekazane Uczestnikowi wraz z przeniesieniem własności nieruchomości na Uczestnika.

  1. Reklamacje

4.1. Wszelkie reklamacje związane z Promocją Uczestnicy mogą zgłaszać pisemnie na adres Organizatora.

4.2. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w ciągu 14 dni od daty ich otrzymania.

  1. Postanowienia końcowe

5.1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w trakcie trwania Promocji. O wszelkich zmianach Uczestnicy będą informowani na stronie internetowej Organizatora.

5.2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz innych obowiązujących przepisów prawa.